Desfăşurarea Examenului de Capacitate Preoţească, sesiunea octombrie 2012

1. Examenul de capacitate preoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu.

Data de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească: octombrie 2012, orele 09:00 – proba scrisă; orele 12:00 proba orală;

Perioada de înscriere la examenul de Capacitate Preoţească – sesiunea octombrie 2012, împreună cu calendarul probelor: TEST PSIHOLOGIC, Proba orală şi Proba scrisă, sunt informaţii ce vor fi transmise ulterior.

Pentru mai multe detalii dați click pe

1. Examenul de capacitate preoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba Scrisă:

2.1.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:

– Revelaţia naturală şi supranaturală;

– Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.

II. Trei moduri ale cunoaşterii lui Dumnezeu:

– Cunoaşterea raţională şi cunoaşterea apofatică;

– Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii.

III. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

– Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

– Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

– Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

– Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

IV. Crearea omului:

– Constituţia omului: trup şi suflet;

– Omul: după chipul lui Dumnezeu şi spre asemănarea cu Dumnezeu;

V. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El:

– Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

– Unirea Ipostatică;

– Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice;

– Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător – Prooroc, Arhiereu şi Împărat;

VI. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

– Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

– Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

VII. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei:

– Înţelesurile mântuirii;

– Etapele sau treptele mântuirii;

– Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004.

– FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999.

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005.

– STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie).

2.1.2. Teologia Morală şi Misiologie:

– Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului.

– Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religios-morale.

– Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

– Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

– Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar actual.

-A doua venire a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRECK, John, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2001;

– BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970;

– David, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996, (sau orice altă ediţie);

– MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996;

– Radu Pr. prof. Dumitru, Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

– Răducă, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004;

– Idem, Bioetica, familia si morala creştină, în “Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;

*** Familia creştină azi, Iaşi, Editura Trinitas, 1995;

*** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996.

2.2. Probă – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică (aceeaşi programă de la proba scrisă)

2.2.2. Teologie Practică

Tipic Bisericesc:

– Anul bisericesc şi împărţirea lui;

– Rânduiala Vecerniei din Duminici;

– Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala Utreniei din Duminici;

– Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polileu;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

– Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

– Rânduiala Sf. Taine;

– Rânduiala Ierurgiilor.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– Tipic Bisericesc (orice Ediţie);

2.2.3. Teologie Liturgică

– Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

– Duminica;

– Sărbătorile domneşti;

– Sărbătorile Maicii Domnului;

– Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura Nemira, Bucureşti, 2002 (sau altă ediţie);

– Idem, Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;

– FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

– NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p.

– VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi 1998.

– MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şi popor, Ediţia a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelor ortografice actuale şi notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2011.

2.2.4. Muzică Bisericească:

1. CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină, glas VIII.

d. Acum slobozeşte, glas V.

2. CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei – Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII

a. Antifoanele glas V şi VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuieşte.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V şi VIII.

g. Răspunsuri mari glas V şi VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. Citirea Apostolului şi a Sf. Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor.

2.2.5. Pastorală:

– Parohia – Problema Preoţilor Navetişti;

– Parohia – Activitatea Pastorală a preotului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.

– CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr. 5-6;

– METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;

– TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, Bucureşti, 2001.

2.2.6. Drept Canonic şi Administraţie:

1. Însuşirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicţională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie, Ediţia a II-a, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002.

– FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

II. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române:

I. Organele centrale deliberative:

– Sfântul Sinod;

– Sinodul Permanent;

– Adunarea Naţională Bisericească.

II. Organizarea locală:

– Parohia;

– Parohul;

– Adunarea Parohială;

– Consiliul Parohial;

– Comitetul Parohial;

– Protopopiatul;

– Protopopul;

– Eparhia;

– Chiriarhul;

– Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.

– Administraţie Bisericească

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008;

– Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009.

2.2.7. Predică şi Cateheză

Predică:

1. Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălţarea Domnului.

4.Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

5. Predică la Schimbarea la Faţă.

6.Predică la Adormirea Maicii Domnului.

7.Predică la Înălţarea Sf. Cruci.

8.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

9.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică la Botezul Domnului.

11.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna – Vestire.

15.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

2. Cateheza despre Sf. Tradiţie.

3. Cateheza despre Sf. Botez şi Mirungere.

4. Cateheza despre Sf. Euharistie.

5. Cateheza despre Spovedanie.

6. Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

7. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

8. Despre cinstirea Sfinţilor.

9. Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

10. Despre cinstirea Sf. Cruci.

11. Despre Taina Sf. Maslu.

12. Despre Post.

13. Despre Sărbători.

14. Despre Rugăciune.

15. Despre Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş, 2001;

– PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978;

– Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

2. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4, cap. „Debutant” (studii medii şi studii superioare), din Metodologie. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Acte necesare pentru examen:

• Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos;

• Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

• Copii legalizate după actele de studii (Diplomă de bacalaureat, Diplomă de licenţiat în teologie, master, doctorat şi foile Matricole);

• Curriculum Vitae;

• Copie BI/CI;

• Certificat de Cazier Judiciar;

• Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen;

• Cerere pentru obţinerea înfierii pe seama Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, pentru candidaţii din alte eparhii.

3. Pentru acoperirea cheltuielilor cu privire la organizarea acestui examen, inclusiv pentru eliberarea certificatului de capacitate preoţească, se percepe o taxă de examen de 150 lei/ candidat.

4. Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant – studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant – studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.

Consilier Administrativ – Bisericesc,

Pr. Gavrilă Cristi

[]

Related Posts

Sari la conținut